tiah termi

הדוח מציג את חישובי רמת הבידוד התרמי בבית מגורים טיפוסי המבודד באמצעות מערכת טיח תרמי של  חברת תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ.

החישובים נערכו בהתאם לאזורי האקלים א, ב, ג ו-ד.

 

הדו"ח כולל:

1. פרטים בסיסים לחישובים.

2. התאמת הבית לדרישות התקן הישראלי ת"י 1045 " בידוד תרמי של בנייני מגורים".

3. התאמת הבית לדרישות התקן הישראלי ת"י 5281 "בניינים ירוקים". 

4. הוצאות חשמל להסקה ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת החורף.

5. הוצאות חשמל לקירור ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת הקיץ.

6. הוצאות חשמל ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת החורף ובתקופת הקיץ.

7. מסקנות.

1. פרטים בסיסים לחישובים:

 בית מגורים צמוד לקרקע דו-קומתי

 שטח הבית – 188 מ"ר

 נפח הבית – 566 מ"ר

 קיר חיצוני בנוי מבלוק בטון בעל 5 חללים בעובי 22.0 ס"מ,

    שטח הקיר נטו ( לא כולל גשרים התרמיים ) – 137.0 מ"ר

 קיר ממ"ד בנוי מבטון בעובי 25.0 ס"מ, שטח הקיר – 23.6 מ"ר

 תקרה עליונה – גג בנויה מבטון בעובי 20.0 ס"מ, שטח הגג – 94.4 מ"ר

 חלונות בעלי זכוכית רגילה, שטח החלונות – .0 22 מ"ר

 דלת חיצוני – דלת עץ, שטח הדלת – .0 2 מ"ר

 מערכת טיח תרמי כוללת:

שכבת יסוד בעובי 0.5 ס"מ

שכבת טיח תרמי בעובי הנדרש לפי התקנים ( בדו"ח צוין עובי שכבת טיח תרמי )

שכבת מגן בעובי 0.5 ס"מ

 קיימת אפשרות לבצע את מערכת טיח תרמי בצד הפנימי או בצד החיצוני של הקיר בהתאם לתכנון.

2.  התאמת הבית לדרישות התקן הישראלי ת"י 1045.

החישובים התרמיים נערכו בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 1045 חלק 1 "בידוד תרמי של בנייני מגורים".

      בטבלה מס' 1 מפורטות תוצאות חישובי ההתנגדות התרמית האופיינית עבור אלמנטים  במעטפת החיצונית

      של  הבית ללא תוספת טיח תרמי ( מצב הבית  שמקובל לבנות ללא התייחסות לנושא התרמי ).

טבלה מס' 1.

 

סוג האלמנט ומרכיביו

 

ההתנגדות התרמית

האופיינית

" rמ"ר  X° צ/ ווט

 

התאמה לתקן ת"י

 

חישובית

לפי ת"י עבור אזורי האקלים

1045

 

שכבה

סה"כ

א'

ב'

ג'

ד'

 

קיר החיצוני

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 5 חללים בעובי 22.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

0.0143

0.3723

0.0172

0.403

0.4

0.5

0.7

0.9

תקני עבור אזור האקלים א'

גשר תרמי בקיר החיצוני – עמודים, חגורות, תקרות:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 22.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

0.0143

0.1048

0.0172

0.136

0.4

0.5

0.7

0.9

לא תקני

קיר החיצוני של ממ"ד

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 25.0 ס"מ

מערכת טיח תרמי 400 בעובי 3.5 ס"מ ( פנים ) עבור אזור האקלים א'

מערכת טיח תרמי 400 בעובי 4.5 ס"מ ( פנים ) עבור אזורי האקלים ב', ג', ד'

0.0143

0.119

0.304

0.3913

0.437

0.526

0.4

0.5

0.7

0.9

תקני

עבור אזור האקלים א'

תקני עבור אזור האקלים ב'

תקרה עליונה - גג

יריעות ביטומיניות

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

פוליסטירן מוקצף קשיח בעובי 2.0 ס"מ

תקרת בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.0294

0.0806

0.500

0.0952

0.0115

0.716

0.5

0.6

0.8

1.3

תקני

עבור אזור האקלים א', ב'

   

 בטבלה מס' 2 מפורטות תוצאות חישובי ההתנגדות התרמית האופיינית עבור אלמנטים במעטפת החיצונית של הבית

 עם תוספת מערכת טיח תרמי באזור האקלים א'.

טבלה מס' 2.

סוג האלמנט ומרכיביו

ההתנגדות התרמית

האופיינית

" rמ"ר  X° צ/ ווט

התאמה לתקן ת"י 1045

 

חישובית

לפי ת"י

 

 

שכבה

סה"כ

 

 

קיר החיצוני

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 5 חללים בעובי 22.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

0.0143

0.3723

0.0172

0.4038

0.40

תקני

גשר תרמי בקיר החיצוני – עמודים, חגורות, תקרות:

מערכת טיח תרמי 250 בעובי 4.0 ס"מ ( חוץ )

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

0.5000

0.0952

0.0172

0.6267

0.40

תקני

קיר החיצוני של ממ"ד

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 25.0 ס"מ

מערכת טיח תרמי 400 בעובי 3.5 ס"מ ( פנים )

0.0143

0.119

0.3043

0.4376

0.40

תקני

תקרה עליונה - גג

יריעות ביטומיניות

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

פוליסטירן מוקצף קשיח בעובי 2.0 ס"מ

תקרת בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.0294

0.0806

0.500

0.0952

0.0115

0.716

0.60

תקני

           

     בטבלה מס' 3 מפורטות תוצאות חישובי ההתנגדות התרמית האופיינית עבור אלמנטים במעטפת החיצונית של הבית

     עם תוספת מערכת טיח תרמי באזור האקלים ב'.

טבלה מס' 3.

סוג האלמנט ומרכיביו

ההתנגדות התרמית

האופיינית

" rמ"ר  X° צ/ ווט

התאמה לתקן ת"י 1045

 

חישובית

לפי ת"י

 

 

שכבה

סה"כ

 

 

קיר החיצוני

מערכת טיח תרמי 250 בעובי 2.0 ס"מ ( חוץ )

בלוק בטון בעל 5 חללים בעובי 22.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

0.250

0.3723

0.0172

0.639

0.50

תקני

גשר תרמי בקיר החיצוני – עמודים, חגורות, תקרות:

מערכת טיח תרמי 250 בעובי 4.0 ס"מ ( חוץ )

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

0.500

0.0952

0.0172

0.621

0.50

תקני

קיר החיצוני של ממ"ד

מערכת טיח תרמי 250 בעובי 2.0 ס"מ ( חוץ )

בטון בעובי 25.0 ס"מ

מערכת טיח תרמי 400 בעובי 2.5 ס"מ ( פנים )

0.250

0.119

0.217

0.586

0.50

תקני

תקרה עליונה - גג

יריעות ביטומיניות

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

פוליסטירן מוקצף קשיח בעובי 2.0 ס"מ

תקרת בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.0294

0.0806

0.500

0.0952

0.0115

0.716

0.60

תקני

  

  בטבלה מס' 4 מפורטות תוצאות חישובי ההתנגדות התרמית האופיינית עבור אלמנטים במעטפת החיצונית של הבית

  עם תוספת מערכת טיח תרמי באזור האקלים ג'.

טבלה מס' 4.

סוג האלמנט ומרכיביו

ההתנגדות התרמית

האופיינית

" rמ"ר  X° צ/ ווט

התאמה לתקן ת"י 1045

 

חישובית

לפי ת"י

 

 

שכבה

סה"כ

 

 

קיר החיצוני

מערכת טיח תרמי 250 בעובי 3.0 ס"מ ( חוץ )

בלוק בטון בעל 5 חללים בעובי 22.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

0.375

0.3723

0.0172

0.7645

0.70

תקני

גשר תרמי בקיר החיצוני – עמודים, חגורות, תקרות:

מערכת טיח תרמי 250 בעובי 5.0 ס"מ ( חוץ )

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

0.625

0.0952

0.0172

0.7374

0.70

תקני

קיר החיצוני של ממ"ד

מערכת טיח תרמי 250 בעובי 3.0 ס"מ  ( חוץ )

בטון בעובי 25.0 ס"מ

מערכת טיח תרמי 400 בעובי 3.0 ס"מ ( פנים )

0.375

0.119

0.260

0.754

0.70

תקני

תקרה עליונה - גג

יריעות ביטומיניות

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

פוליסטירן מוקצף קשיח בעובי 3.0 ס"מ

תקרת בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.0294

0.0806

0.750

0.0952

0.0115

0.9667

0.80

תקני

  

  בטבלה מס' 5 מפורטות תוצאות חישובי ההתנגדות התרמית האופיינית עבור אלמנטים במעטפת החיצונית של הבית

  עם תוספת מערכת טיח תרמי באזור האקלים ד'.

טבלה מס' 5.

סוג האלמנט ומרכיביו

ההתנגדות התרמית

האופיינית

" rמ"ר  X° צ/ ווט

התאמה לתקן ת"י 1045

 

חישובית

לפי ת"י

 

 

שכבה

סה"כ

 

 

קיר החיצוני

מערכת טיח תרמי 250 בעובי 5.0 ס"מ ( חוץ )

בלוק בטון בעל 5 חללים בעובי 22.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

0.625

0.3723

0.0172

1.0145

0.90

תקני

גשר תרמי בקיר החיצוני – עמודים, חגורות, תקרות:

מערכת טיח תרמי 250 בעובי 7.0 ס"מ ( חוץ )

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

0.8125

0.0952

0.0172

0.9249

0.90

תקני

קיר החיצוני של ממ"ד

מערכת טיח תרמי 250 בעובי 3.5 ס"מ ( חוץ )

בטון בעובי 25.0 ס"מ

מערכת טיח תרמי 400 בעובי 4.5 ס"מ ( פנים )

0.4375

0.119

0.3913

0.9478

0.90

תקני

תקרה עליונה - גג

יריעות ביטומיניות

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

פוליסטירן מוקצף קשיח בעובי 5.0 ס"מ

תקרת בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.0294

0.0806

1.250

0.0952

0.0115

1.4667

1.30

תקני

  1. התאמת הבית לדרישות התקן הישראלי ת"י 5281 "בניינים ירוקים".

           החישובים נערכו בהתאם לת"י 5282 חלק 1 "דירוג דירות לפי צריכת האנרגיה" ( חלק מהדרישות התקן

           הישראלי ת"י 5281 לפי סעיף 1.2.2 ). החישובים נערכו בהנחה שרמת הבידוד התרמי מתאימה לדרגה 1.

טבלה מס' 6

אזור האקלים

המוליכות התרמית הכוללת של קיר החיצוני - "U "  ( וט / מ"ר X ºצ )

תנאי התאמה לדרישות "בניינים ירוקים"

 

לפי ת"י 5282

עבור דרגה 1

חישובית

 

א', ב'

1.05

1.05

0.953

1.004

קיר חוץ רגיל

מערכת טיח תרמי 250 ( חוץ ) בעובי 4.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 5 חללים בעובי 22.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

קיר חוץ של ממ"ד

מערכת טיח תרמי 250 ( חוץ ) בעובי 4.0 ס"מ

בטון בעובי 25.0 ס"מ

מערכת טיח תרמי 400 ( פנים ) בעובי 2.5 ס"מ

ג', ד'

0.70

0.70

0.70

0.70

קיר חוץ רגיל

מערכת טיח תרמי 250 ( חוץ ) בעובי 7.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 5 חללים בעובי 22.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

קיר חוץ של ממ"ד

מערכת טיח תרמי 250 ( חוץ ) בעובי 6.0 ס"מ

בטון בעובי 25.0 ס"מ

מערכת טיח תרמי 400 ( פנים ) בעובי 4.5 ס"מ

א'

ב'

ג'

ד'

0.7

0.6

0.5

0.55

0.68

0.55

0.50

0.55

תקרה עליונה - גג

יריעות ביטומיניות

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

פוליסטירן מוקצף קשיח בעובי לפי אזור האקלים:

   א' -  בעובי 5.0 ס"מ

   ב', ד' -  בעובי 6.0 ס"מ

   ג' -  בעובי 7.0 ס"מ

תקרת בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

א', ב', ג', ד'

5.88

3.57

-

-

חלונות

חלונות בעלי זכוכית רגילה – 12.1 מ"ר ( שטח החלון פחות מ-1.2 מ"ר )

חלנות בעלי זכוכי כפולה – 8.9 מ"ר

  1.  הוצאות חשמל להסקה בתקופת החורף.

החישוב הוצאות הסקה נערך בהנחה, שחימום הבית בתקופת ההסקה מופעל באמצעות מערכת מיזוג אוויר.

חישוב צריכת האנרגיה להסקה מבוסס על פרמטר "G" – מוליכות תרמית נפחית של הבית.

תוצאות חישובי "G " – מוליכות תרמית נפחית של הבית במצבים שונים מפורטות בטבלה מס' 7.

טבלה מס' 7

מצב הבית

מוליכות תרמית נפחית

של הבית  - "G " ( וט / מ"ק  X ºצ )

לפי הנתונים המפורטים בטבלה מס' 1: בית ללא תוספת טיח תרמי

1.470

לפי הנתונים המפורטים בטבלה מס' 2: בית עם תוספת טיח תרמי

בהתאם לדרישות ת"י 1045 עבור אזור האקלים א'

1.324

לפי הנתונים המפורטים בטבלה מס' 3: בית עם תוספת טיח תרמי בהתאם לדרישות ת"י 1045 עבור אזור האקלים ב'

1.189

לפי הנתונים המפורטים בטבלה מס' 4: בית עם תוספת טיח תרמי בהתאם לדרישות ת"י 1045 עבור אזור האקלים ג'

1.081

לפי הנתונים המפורטים בטבלה מס' 5: בית עם תוספת טיח תרמי בהתאם לדרישות ת"י 1045 עבור אזור האקלים ד'

0.954

לפי הנתונים המפורטים בטבלה מס' 6: בית בהתאם לדרישות

ת"י 5282 עבור אזור האקלים א'

0.953

לפי הנתונים המפורטים בטבלה מס' 6: בהתאם לדרישות תקן

ת"י 5282 עבור אזור האקלים ב'

0.939

לפי הנתונים המפורטים בטבלה מס' 6: בהתאם לדרישות תקן

ת"י 5282 עבור אזור האקלים ג'

0.837

לפי הנתונים המפורטים בטבלה מס' 6: בהתאם לדרישות תקן

ת"י 5282 עבור אזור האקלים ד'

0.848

בטבלה מס' 8 מפורטות תוצאות חישובי צריכת האנרגיה להסקה ועלויות החשמל בעונת ההסקה עבור הבית במצבים שונים.

טבלה מס' 8.

מצב הבית

צריכת החשמל להסקה

קוט"ש / עונה

עלות החשמל בעונת הסקה

₪ / עונה

בית ללא תוספת טיח תרמי באזור

האקלים א'

3,410

1,730

בית מבודד בהתאם לת"י 1045 באזור

האקלים א'

3,070

1,560

בית מבודד בהתאם לת"י 5282 באזור

האקלים א'

2,210

1,120

בית ללא תוספת טיח תרמי באזור

האקלים ב'

4,260

2,170

בית מבודד בהתאם לת"י 1045 באזור

האקלים ב'

3,430

1,750

בית מבודד בהתאם לת"י 5282 באזור

האקלים ב'

2,700

1,370

בית ללא תוספת טיח תרמי באזור

האקלים ג'

9,150

4,660

בית מבודד בהתאם לת"י 1045 באזור

האקלים ג'

6,730

3,420

בית מבודד בהתאם לת"י 5282 באזור

האקלים ג'

5,210

2,650

בית ללא תוספת טיח תרמי באזור

האקלים ד'

1,170

590

בית מבודד בהתאם לת"י 1045 באזור

האקלים ד'

760

390

בית מבודד בהתאם לת"י 5282 באזור

האקלים ד'

670

340

מחיר לקו"ש הינו 0.5086 ₪  כולל מ.ע.מ.  ( נכון ל-01.04.2008 ).

השוואת הוצאות חשמל ע"י מערכת מיזוג אוויר בעונת ההסקה בבית מגורים הבנוי באזור האקלים א'.

טבלה מס' 9.

מצב הבית

צריכת החשמל  ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת  ההסקה

 ( קו"ש / עונה )

עלות ההסקה ( ₪ / עונה )

 

בית ללא תוספת טיח תרמי

3,410

1,730

בית הבנוי בהתאם לת"י 1045

3,070

1,560

בית הבנוי בהתאם לת"י 5282

2,210

1,120

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 לעומת הבית שבנוי ללא תוספת טיח תרמי הינו 340 קו"ש / עונה

או 170 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ- %10.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 הינו 860 קו"ש / עונה

או 440 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-28%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי הינו

1200 קו"ש / עונה או 610 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ- %35.

השוואת הוצאות חשמל ע"י מערכת מיזוג אוויר בעונת ההסקה בבית מגורים הבנוי באזור האקלים ב'.

טבלה מס' 10.

מצב הבית

צריכת החשמל  ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת  ההסקה

 ( קו"ש / עונה )

עלות ההסקה ( ₪ / עונה )

 

בית ללא תוספת טיח תרמי

4,260

2,170

בית הבנוי בהתאם לת"י 1045

3,430

1,750

בית הבנוי בהתאם לת"י 5282

2,700

1,370

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 לעומת הבית שבנוי ללא תוספת טיח תרמי הינו 830 קו"ש / עונה

או 420 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-20%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 הינו 730 קו"ש / עונה

או 380 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-21%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי הינו

1560 קו"ש / עונה או 800 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-37%.

השוואת הוצאות חשמל ע"י מערכת מיזוג אוויר בעונת ההסקה בבית מגורים הבנוי באזור האקלים ג'.

טבלה מס' 11.

מצב הבית

צריכת החשמל  ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת  ההסקה

 ( קו"ש / עונה )

עלות ההסקה ( ₪ / עונה )

בית ללא תוספת טיח תרמי

9,150

4,655

בית הבנוי בהתאם לת"י 1045

6,730

3,420

בית הבנוי בהתאם לת"י 5282

5,210

2,650

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 לעומת הבית שבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי הינו

2420 קו"ש / עונה או 1230 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-26%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 הינו 1520 קו"ש / עונה

או 770 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-22%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי הינו

3940 קו"ש / עונה או 2005 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-43%.

השוואת הוצאות חשמל ע"י מערכת מיזוג אוויר בעונת ההסקה בבית מגורים הבנוי באזור האקלים ד'.

טבלה מס' 12.

מצב הבית

צריכת החשמל  ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת  ההסקה

 ( קו"ש / עונה )

עלות ההסקה ( ₪ / עונה )

בית ללא תוספת טיח תרמי

1,165

590

בית הבנוי בהתאם לת"י 1045

760

390

בית הבנוי בהתאם לת"י 5282

670

340

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 לעומת הבית שבנוי ללא תוספת טיח תרמי הינו 405 קו"ש / עונה

או 200 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-35%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 הינו 90 קו"ש / עונה

או 45 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-11%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי הינו

495 קו"ש / עונה או 250 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-42%.

  1. חישובי הוצאות חשמל לקירור בתקופת הקיץ.

 בטבלה מס' 13 מפורטות תוצאות חישובי צריכת האנרגיה ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת הקירור ועלויות החשמל     

 בתקופת הקירור עבור הבית במצבים שונים.

    טבלה מס' 13.

מצב הבית

צריכת החשמל לקירור

קו"ש / עונה

עלות החשמל בעונת קירור

₪ / עונה

בית ללא תוספת מערכת טיח תרמי באזור האקלים א'

6,750

3,430

בית מבודד בהתאם לת"י 1045 באזור האקלים א'

5,370

2,730

בית מבודד בהתאם לת"י 5282 באזור האקלים א'

3,950

2,010

בית ללא תוספת מערכת טיח תרמי באזור האקלים ב'

7,780

3,960

בית מבודד בהתאם לת"י 1045 באזור האקלים ב'

5,880

2,990

בית מבודד בהתאם לת"י 5282 באזור האקלים ב'

4,480

2,280

בית ללא תוספת מערכת טיח תרמי באזור האקלים ג'

4,310

2,190

בית מבודד בהתאם לת"י 1045 באזור האקלים ג'

2,860

1,450

בית מבודד בהתאם לת"י 5282 באזור האקלים ג'

2,100

1,070

בית ללא תוספת מערכת טיח תרמי באזור האקלים ד'

17,420

8,860

בית מבודד בהתאם לת"י 1045 באזור האקלים ד'

9,690

4,930

בית מבודד בהתאם לת"י 5282 באזור האקלים ד'

8,660

4,400

השוואת הוצאות חשמל ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת הקירור בבית מגורים הבנוי באזור האקלים א'.

טבלה מס' 14.

מצב הבית

צריכת החשמל  ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת  הקירור

 ( קו"ש / עונה )

עלות הקירור ( ₪ / עונה )

בית ללא תוספת מערכת טיח תרמי

6,750

3,430

בית הבנוי בהתאם לת"י 1045

5,370

2,730

בית הבנוי בהתאם לת"י 5282

3,950

2,010

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 לעומת הבית ללא תוספת טיח תרמי הינו

1380 קו"ש / עונה או 700 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-% 20.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 הינו

1,420 קו"ש / עונה או 720 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-26%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי הינו

2800  קו"ש / עונה או 1,420 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-% 41.

השוואת הוצאות חשמל ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת הקירור בבית מגורים הבנוי באזור האקלים ב'.

טבלה מס' 15.

מצב הבית

צריכת החשמל  ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת  הקירור

 ( קו"ש / עונה )

עלות הקירור ( ₪ / עונה )

בית ללא תוספת מערכת טיח תרמי

7,780

3,960

בית הבנוי בהתאם לת"י 1045

5,880

2,990

בית הבנוי בהתאם לת"י 5282

4,480

2,280

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 לעומת הבית ללא תוספת טיח תרמי הינו

1,900 קו"ש / עונה או 970 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-24%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 הינו

1,400 קו"ש / עונה או 710 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-24%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי הינו

3,300 קו"ש / עונה או 1,680 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-42%.

השוואת הוצאות חשמל ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת הקירור בבית מגורים הבנוי באזור האקלים ג'.

טבלה מס' 16.

מצב הבית

צריכת החשמל  ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת  הקירור

 ( קו"ש / עונה )

עלות הקירור ( ₪ / עונה )

בית ללא תוספת מערכת טיח תרמי

4,310

2,190

בית הבנוי בהתאם לת"י 1045

2,860

1,450

בית הבנוי בהתאם לת"י 5282

2,100

1,070

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 לעומת הבית ללא תוספת טיח תרמי הינו

1,450 קו"ש / עונה או 740 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-33%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 הינו

760 קו"ש / עונה או 380 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-26%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי הינו

2,210 קו"ש / עונה או 1,120 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-51%.

השוואת הוצאות חשמל ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת הקירור בבית מגורים הבנוי באזור האקלים ד'.

טבלה מס' 17.

מצב הבית

צריכת החשמל  ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת  הקירור

 ( קו"ש / עונה )

עלות הקירור ( ₪ / עונה )

בית ללא תוספת מערכת טיח תרמי

17,420

8,860

בית הבנוי בהתאם לת"י 1045

9,690

4,930

בית הבנוי בהתאם לת"י 5282

8,660

4,400

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 לעומת הבית ללא תוספת טיח תרמי הינו

7,730 קו"ש / עונה או 3,930 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-44%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי בהתאם לת"י 1045 הינו

1,030 קו"ש / עונה או 530 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-11%.

חיסכון האנרגיה בבית הבנוי בהתאם לת"י 5282 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי הינו

8,760 קו"ש / עונה או 4,460 ₪. חיסכון האנרגיה הינו כ-50%.

6.  הוצאות חשמל ע"י מערכת מיזוג אוויר בעונת ההסקה ובעונת הקירור.

בטבלה מס 18 מפורטות תוצאות חישובי צריכת החשמל והוצאות החשמל בשנה ע"י מערכת מיזוג אוויר בעונת ההסקה ובעונת הקירור.

טבלה מס' 18.

אזור האקלים

צריכת החשמל  ע"י מערכת מיזוג אוויר במהלך שנה בבית הבנוי בהתאם לדרישות

 ( קו"ש / שנה )

הוצאות החשמל ע"י מערכת מיזוג אוויר במהלך שנה  בבית הבנוי בהתאם לדרישות

( ₪ / שנה )

 

בית ללא תוספת טיח תרמי                       

לפי

ת"י 1045

לפי

ת"י 5282

בית ללא תוספת טיח תרמי                       

לפי

ת"י 1045

לפי

ת"י 5282

א'

10,160

8,440

6,160

5,160

4,290

3,130

ב'

12,040

9,310

7,180

6,120

4,740

3,650

ג'

13,460

9,590

7,310

6,845

4,880

3,720

ד'

18,585

10,450

9,330

9,450

5,320

4,740

7. מסקנות.

  1. הבידוד התרמי של בית מגורים באמצעות מערכת טיח תרמי מוביל לחיסכון משמעותי באנרגיה בשימוש מערכת

     מיזוג  אוויר בעונת החימום ובעונת הקירור הבית.

  1. קירות החיצונים המבודדים באמצעות מערכת טיח תרמי כמו מפורט בטבלה מס' 6 מתאימים לדרישות "בניינים ירוקים".
  2. חיסכון האנרגיה באזורי האקלים שונים מפורט בטבלה מס' 19.

         טבלה מס' 19.

אזור האקלים

מצב הבית

( השוואת האופציות שונות )

חיסכון האנרגיה

 ( % )

א'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 1045 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי

16.9

א'

הבית הבנוי בהתאם לדרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי לפי

ת"י 1045

27.0

א'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי

39.4

ב'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 1045 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי

22.6

ב'

הבית הבנוי בהתאם לדרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי לפי

ת"י 1045

22.8

ב'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי

40.3

ג'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 1045 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי

28.8

ג'

הבית הבנוי בהתאם לדרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי לפי

ת"י 1045

23.8

ג'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי

45.7

ד'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 1045 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי

43.8

ד'

הבית הבנוי בהתאם לדרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי לפי

ת"י 1045

10.7

ד'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי ללא תוספת מערכת טיח תרמי

49.8