tzrihat energia himym vekiryr kirot

הדוח מציג את חישובי רמת הבידוד התרמי בשתי דירות טיפוסיות המבודדות בהתאם לדרישות שונות.

חוות הדעת ניתנה כדי להשוות את צריכת האנרגיה השנתית לחימום הדירות ולקירורן בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 1045 "בידוד תרמי של בנייני מגורים",  בשני אזורי האקלים ב ו-ג.

 

הדו"ח כולל:

1. פרטים בסיסים לחישובים.

2. חישובי ההתנגדות התרמית האופיינית של אלמנטים במעטפת החיצונית של הדירה.

3. חישובי המוליכות התרמית הנפחית של הדירה.

4. חישובי צריכת האנרגיה השנתית לחימום ולקירור הדירות בהתאם למצבים שונים של רמת הבידוד התרמי ע"פ

   דרישות התקן הישראלי ת"י 1045 " בידוד תרמי של בנייני מגורים".

5. מסקנות.

1.פרטים בסיסים לחישובים:

 דירת מגורים אמצעית ועליונה

 שטח הדירה – 91.4 מ"ר

 נפח הדירה – 275.0 מ"ר

שטח קירות החיצונים מסוג 1 – 59.6 מ"ר

שטח גשר התרמי של קיר החיצוני מסוג 1 – 11.6 מ"ר ( 17% )

שטח חלונות בעלי זכוכית רגילה בקיר חיצוני מסוג 1 – 14.5 מ"ר

שטח קירות חיצונים בממ"ד – 12.2 מ"ר

שטח חלון בקיר חיצוני של ממ"ד – 1.0 מ"ר

שטח קיר הפרדה בין גרעין לדירה – 16.0 מ"ר

שטח דלת בקיר הפרדה – 2.0 מ"ר

שטח הגג בדירה עליונה – 91.4 מ"ר

מרכיבי האלמנטים במעטפת החיצונית של הדירות:

קיר חיצוני מסוג 1  - בלוק בטון חלול בתוספת של מערכת טיח תרמי ( עובי בהתאם לדרישה )

גשר תרמי בקיר חיצוני מסוג 1 – בטון בתוספת של מערכת טיח תרמי ( עובי בהתאם לדרישה )

קיר חיצוני של ממ"ד – בטון בתוספת של מערכת טיח תרמי ( עובי בהתאם לדרישה )

קיר הפרדה בין דירה לגרעין – בטון בתוספת של מערכת טיח תרמי ( עובי בהתאם לדרישה )

תקרה עליונה גג – תקרת בטון מבודדת ע"י לוח פוליסטירן מוקצף קשיח ( עובי בהתאם לדרישה )

             בהתאם לאמור לעיל, מסה ליחידת השטח שנלקחה בחישוב עבור כל האלמנטים  הינה 300 ק"ג/מ"ר.

2. תוצאות חישובי ההתנגדות התרמית האופיינית של האלמנטים.

    טבלה מס' 1.

 

ההתנגדות התרמית האופיינית  " r" (  מ"ר  X°צ/ ווט )

סוג האלמנט

אזור אקלים ב'

אזור אקלים ג'

 

לפי ת"י 1045

לפי המלצה

לפי ת"י 1045

לפי המלצה

 

לפי ת"י קיים

חישובית

מומלץ לדרישה

חישובית

לפי ת"י

קיים

חישובית

מומלץ לדרישה

חישובית

קיר חיצוני מסוג 1

0.5

0.519

0.7

0.729

0.7

0.729

0.9

0.94

גשר תרמי של קיר

  חיצוני מסוג 1

0.5

0.533

0.7

0.744

0.7

0.744

0.9

0.937

קיר חיצוני של

ממ"ד

0.5

0.503

0.7

0.714

0.7

0.714

0.9

0.924

קיר הפרדה בין

גרעין לדירה

0.3

0.305

0.35

0.411

0.35

0.411

0.5

0.516

תקרה עליונה – גג

0.6

0.716

0.8

0.966

0.8

0.966

1.3

1.466

3. תוצאות חישובי המוליכות התרמית הנפחית של הדירה.

    טבלה מס' 2. 

 

המוליכות התרמי הנפחית של הדירה  " G" ( ווט / מ"ר  X°צ )

סוג הדירה

אזור אקלים ב'

אזור אקלים ג'

 

לפי ת"י 1045

לפי המלצה

לפי ת"י 1045

לפי המלצה

 

לפי ת"י קיים

חישובית

מומלץ לדרישה

חישובית

לפי ת"י קיים

חישובית

מומלץ לדרישה

חישובית

דירה אמצעית

1.3

1.2

1.2

1.07

1.2

1.07

1.1

1.0

דירה עליונה

1.7

1.58

1.6

1.37

1.6

1.37

1.4

1.2

4. חישובי צריכת האנרגיה לחימום ולקירור הדירה במצבים שונים.

  • צריכת האנרגיה להסקה בתקופת החורף.

החישוב הוצאות הסקה נערך בהנחה, שחימום הבית בתקופת ההסקה מופעל באמצעות מערכת מיזוג אוויר.

חישוב צריכת האנרגיה להסקה מבוסס על פרמטר "G" – מוליכות תרמית נפחית של הדירה.

תוצאות חישובי "G" – מוליכות תרמית נפחית של הדירה במצבים שונים מפורטות בטבלה מס' 3.

טבלה מס' 3

מצב הדירה

מוליכות תרמית נפחית

של הדירה  - "G" ( וט / מ"ק  Xºצ )

דירה אמצעית באזור אקלים ב' לפי דרישות התקן

1.2

דירה אמצעית באזור אקלים ב' לפי המלצה

1.07

דירה אמצעית באזור אקלים ג' לפי דרישות התקן

1.07

דירה אמצעית באזור אקלים ג' לפי המלצה

1.0

דירה עליונה באזור אקלים ב' לפי דרישות התקן

1.58

דירה עליונה באזור אקלים ב' לפי המלצה

1.37

דירה עליונה באזור אקלים ג' לפי דרישות התקן

1.37

דירה עליונה באזור אקלים ג' לפי המלצה

1.2

בטבלה מס' 4 מפורטות תוצאות חישובי צריכת האנרגיה להסקה בעונת החורף עבור הדירה במצבים שונים.

טבלה מס' 4.

מצב הדירה

צריכת האנרגיה  ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת  ההסקה

 ( קו"ש / עונה)

הפרשי צריכת האנרגיה  בתקופת ההסקה בין שני מצבים ברמת הבידוד התרמי של הדירה

( קו"ש / עונה )

דירה אמצעית באזור אקלים ב' לפי דרישות  התקן

1680

180

דירה אמצעית באזור אקלים ב' לפי המלצה

1500

 

דירה אמצעית באזור אקלים ג' לפי דרישות התקן

3240

210

דירה אמצעית באזור אקלים ג' לפי המלצה

3030

 

דירה עליונה באזור אקלים ב' לפי דרישות התקן

2220

300

דירה עליונה באזור אקלים ב' לפי המלצה

1920

 

דירה עליונה באזור אקלים ג' לפי דרישות התקן

4140

510

דירה עליונה באזור אקלים ג' לפי המלצה

3630

 
  • צריכת החשמל לקירור הדירה בתקופת הקיץ.

בטבלה מס' 5 מפורטות תוצאות חישובי צריכת האנרגיה לקירור בעונת הקיץ עבור הדירה במצבים שונים.

טבלה מס' 5.

מצב הבית

צריכת האנרגיה  ע"י מערכת מיזוג אוויר בתקופת  הקירור

 ( קו"ש / עונה)

הפרשי צריכת האנרגיה בתקופת הקירור בין שני מצבים ברמת הבידוד התרמי של הדירה

( קו"ש / עונה )

דירה אמצעית באזור אקלים ב' לפי דרישות  התקן

2430

180

דירה אמצעית באזור אקלים ב' לפי המלצה

2250

 

דירה אמצעית באזור אקלים ג' לפי דרישות התקן

1810

270

דירה אמצעית באזור אקלים ג' לפי המלצה

1540

 

דירה עליונה באזור אקלים ב' לפי  דרישות התקן

3550

440

דירה עליונה באזור אקלים ב' לפי  המלצה

3110

 

דירה עליונה באזור אקלים ג' לפי דרישות התקן

2500

470

דירה עליונה באזור אקלים ג' לפי המלצה

2030

 

4.3.  צריכת החשמל ע"י מערכת מיזוג אוויר בעונת ההסקה ובעונת הקירור.

בטבלה מס 6 מפורטות תוצאות חישובי צריכת האנרגיה בשנה ע"י מערכת מיזוג אוויר בעונת ההסקה ובעונת הקירור.

טבלה מס' 6.

מצב הדירה

צריכת האנרגיה ע"י מערכת מיזוג אוויר במהלך שנה לחימום ולקירור הדירה

 ( קו"ש / שנה )

הפרשי צריכת האנרגיה בין שני מצבים ברמת הבידוד התרמי של הדירה

( קו"ש / שנה )

דירה אמצעית באזור אקלים ב' לפי דרישות התקן

4110

360

דירה אמצעית באזור אקלים ב' לפי המלצה

3750

 

דירה אמצעית באזור אקלים ג' לפי דרישות התקן

5050

480

דירה אמצעית באזור אקלים ג' לפי המלצה

4570

 

דירה עליונה באזור אקלים ב' לפי דרישות התקן

5770

740

דירה עליונה באזור אקלים ב' לפי המלצה

5030

 

דירה עליונה באזור אקלים ג' לפי דרישות התקן

6640

980

דירה עליונה באזור אקלים ג' לפי המלצה

5660

 

5. מסקנות.

בטבלה מס' 7 מפורט חיסכון האנרגיה ע"י מערכת מיזוג אוויר במהלך השנה עבור דירה במצבים שונים של רמת הבידוד התרמי בזורי האקלים ב', ג' .

         טבלה מס' 7.

אזור האקלים

מצב הדירה

( השוואת מצבים שונים )

חיסכון האנרגיה

 ( % )

ב

דירה אמצעית לפי דרישות התקן

8.8

 

דירה אמצעית לפי המלצה

 
 

דירה עליונה לפי דרישות התקן

9.5

 

דירה עליונה לפי המלצה

 

ג

דירה אמצעית לפי דרישות התקן

12.8

 

דירה אמצעית לפי המלצה

 
 

דירה עליונה לפי דרישות התקן

14.7

 

דירה עליונה לפי המלצה